[Fri,23.02.18][19:48]
Anak-Sumba: .horse.
BONGKAR-ke: sepi bangat..
BONGKAR-ke: .smoking.
Smiles list
2D 2D
2d 2d
ai ai
AI AI
cb cb
CB CB
:smile8: :smile8:
:smile10: :smile10:

[Back]

Created by:
Mahmud-NR