[Fri,26.04.19][20:47]
BONGKAR-ke: O:-)
Apple: .car. iwak asin .laugh.
R4k3no: .laugh.
Smiles list
:smile1: :smile1:
:smile2: :smile2:
:smile3: :smile3:
:smile4: :smile4:
:smile5: :smile5:
:smile6: :smile6:
:smile7: :smile7:
:smile8: :smile8:
:smile9: :smile9:
:smile10: :smile10:

[Back]

Created by:
L0R-7M